Nauwkeurig en begrijpelijk advies,
Van Boven advocaten maakt het verschil

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download algemene voorwaarden als pdf

Download our terms and conditions in English in pdf

 1. Van Boven advocaten LLP (hierna tevens “het kantoor” genoemd) is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales, kantoorhoudende aan Park Veldzigt 73 te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54147670. Van Boven advocaten LLP is statutair gevestigd te Feltham, Middlesex, registratienummer OC 370445.
 2. Met betrekking tot het kantoor wordt de term “partner” gebruikt om te verwijzen naar een partner/lid van Van Boven advocaten LLP of een vertegenwoordiger daarvan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de medewerkers van het kantoor, de partners en de voor het kantoor werkzame personen.
 4. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor.
 5. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen ruimschoots te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000,-- of, indien het door het kantoor in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 50.000,--.
 6. Van Boven advocaten heeft een klachtenregeling, te raadplegen op onze website www.vanbovenadvocaten.nl onder ‘overig’. Op de dienstverlening van Van Boven advocaten is deze klachtenregeling van toepassing.
 7. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van procesvertegenwoordigings- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Indien een derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is het kantoor bevoegd, mede namens de opdrachtgever, deze beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht en vergoedt het kantoor de kosten die het in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij er sprake is van opzet of hiermee gelijk te stellen grove schuld aan de zijde van het kantoor.
 9. Door het kantoor te verzenden declaraties dienen binnen 21 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan het kantoor aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand. De hoogte van het honorarium van de advocaten die bij het kantoor werkzaam zijn, wordt elk jaar op 1 januari van dat jaar nader vastgesteld. Ten aanzien van een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende. Indien de aanpassing van het honorarium leidt tot een wijziging van het overeengekomen tarief binnen een periode van drie maanden na de aanvaarding van de opdracht, zal de aanpassing onmiddellijk na die periode ingaan.
 10. Als wij een voorschot in rekening brengen wordt dit verrekend met de einddeclaratie in een dossier.
 11. Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal worden bewaard gedurende een periode van zeven jaren, beginnend op de dag waarop het dossier wordt gesloten. Na verloop van zeven jaren wordt het dossier vernietigd.
 12. Van Boven advocaten is verplicht te voldoen aan de WWFT. De cliënt kan Van Boven advocaten nimmer aansprakelijk stellen voor de eventuele gevolgen van het doen van een melding in verband met WWFT.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Middelburg, tenzij het kantoor als eisende partij het betreffende geschil voorlegt aan een andere bevoegde rechter.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.