Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van Boven advocaten LLP (hierna te noemen "Van Boven advocaten" of "ons" of "wij") respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG"). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Van Boven advocaten

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Van Boven advocaten LLP
Park Veldzigt 73 (4336 DX) Middelburg
info@vanbovenadvocaten.nl
o.v.v.: Privacy
(0118) 651402

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • basisgegevens (zoals (voor)naam, titel);
 • contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres);
 • bedrijfsgegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • IBAN;
 • kopie ID;
 • specifieke gegevens met betrekking tot uw dossier;
 • leeftijd;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van seminars of andere bijeenkomsten;
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Daarnaast verwerken wij bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om onze juridische diensten te verstrekken,
 • om uw sollicitatie te verwerken of inschrijving van onze bijeenkomsten,
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen,
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post,
 • om u (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses,
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch,
 • om onze websites te verbeteren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@vanbovenadvocaten.nl of door in de ontvangen nieuwsbrief te klikken op ‘unsubscribe from this list’.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld Wwft);
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Verstrekking aan derden

Van Boven advocaten zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Van Boven advocaten voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Van Boven advocaten een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 • Van Boven advocaten op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties of toezichthouders.
 • dit relevant is voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.

Cookies

Van Boven advocaten maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Beveiligen en bewaren

Van Boven advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Van Boven advocaten dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Van Boven advocaten bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Boven advocaten kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Van Boven advocaten adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

Van Boven advocaten LLP
Park Veldzigt 73 (4336 DX) Middelburg
info@vanbovenadvocaten.nl
(0118) 651402

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!