Nauwkeurig en begrijpelijk advies,
Van Boven advocaten maakt het verschil

algemene voorwaarden / general terms and conditions

algemene voorwaarden / general terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Download algemene voorwaarden / general terms and conditions als pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.          Van Boven advocaten LLP (hierna tevens “het kantoor” genoemd) is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales, kantoorhoudende aan Gortstraat 34 te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54147670. Van Boven advocaten LLP is statutair gevestigd te Taunton, Somerset, registratienummer OC 370445.

2.          Met betrekking tot het kantoor wordt de term “partner” gebruikt om te verwijzen naar een partner/lid van Van Boven advocaten LLP of een vertegenwoordiger daarvan.

3.          Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de medewerkers van het kantoor, de partners en de voor het kantoor werkzame personen.

4.          Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor.

5.          Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen ruimschoots te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000,-- of, indien het door het kantoor in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 50.000,--.

6.          Van Boven advocaten heeft een klachtenregeling, te raadplegen op onze website www.vanbovenadvocaten.nl onder ‘overig’. Op de dienstverlening van Van Boven advocaten is deze klachtenregeling van toepassing.

7.          Het kantoor zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van procesvertegenwoordigings- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Indien een derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is het kantoor bevoegd, mede namens de opdrachtgever, deze beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden.

Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

8.          De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht en vergoedt het kantoor de kosten die het in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij er sprake is van opzet of hiermee gelijk te stellen grove schuld aan de zijde van het kantoor.

9.          Door het kantoor te verzenden declaraties dienen binnen 21 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan het kantoor aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand.

De hoogte van het honorarium van de advocaten die bij het kantoor werkzaam zijn, wordt elk jaar op 1 januari van dat jaar nader vastgesteld. Ten aanzien van een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende. Indien de aanpassing van het honorarium leidt tot een wijziging van het overeengekomen tarief binnen een periode van drie maanden na de aanvaarding van de opdracht, zal de aanpassing onmiddellijk na die periode ingaan.

10.       Als wij een voorschot in rekening brengen wordt dit verrekend met de einddeclaratie in een dossier.

11.       Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal worden bewaard gedurende een periode van zeven jaren, beginnend op de dag waarop het dossier wordt gesloten. Na verloop van zeven jaren wordt het dossier vernietigd.

12.       Van Boven advocaten is verplicht te voldoen aan de Wwft. De opdrachtgever kan Van Boven advocaten nimmer aansprakelijk stellen voor de eventuele gevolgen van het doen van een melding in verband met Wwft.

13.       De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Middelburg, tenzij het kantoor als eisende partij het betreffende geschil voorlegt aan een andere bevoegde rechter.

14.       Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.       Van Boven advocaten LLP (hereinafter also referred to as the ‘law firm' is a limited liability partnership incorporated under the laws of Engeland en Wales, with offices at Gortstraat 34 te Middelburg, registered at the Chamber of Commerce under number 54147670. Van Boven advocaten LLP has its statutory seat in Taunton, Somerset, registratienummer OC 370445.

2.       In relation to the law firm the word 'partner' refers to a member of Van Boven advocaten LLP or a representative thereof.

3.       These general terms and conditions are also stipulated on behalf of the associates, partners and employees of the law firm and any other third party (contractor) working for the law firm.

4.      All instructions are exclusively accepted and carried out by the law firm, under exclusion of article 7:404 and article 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code.

5.      The law firm has insured itself against professional liability-actions for amounts that considerably exceed the thresholds prescribed in that regard by the Nederlandse Orde van Advocaten (Dutch Bar Association). Any liability shall be limited to the amount which is  paid out under the professional liability policy in the matter concerned. The terms and conditions of the law firm’s professional liability insurance are available upon request. If and in so far as, for whatever reason, no payment is made under such insurance, any liability shall in any case be limited to an amount of € 20.000,- or, should the amount that was invoiced by the law firm in the matter concerned exceed such amount, to an amount equal to the professional fees that were actually invoiced, with an absolute maximum of € 50.000,-.

6.      The law firm has a complaints and disputes scheme, which can be found on our website www.vanbovenadvocaten.nl under ‘miscellaneous’.

7.      The law firm will exercise due care in the instruction of third parties and shall (except in the case of local counsel engaged to file papers in Dutch courts outside Middelburg (procesadvocaten) and bailiffs (deurwaarders), as far as practically possible, select such third parties after consultation with the client. If a third party engaged wishes to limit it’s liability, the law firm is authorised to accept this limitation of liability. Any and all liability of the law firm in respect of such third parties is excluded.

8.      The carrying out of instructions given to the law firm shall take place exclusively on behalf of the client. Third parties cannot claim any rights on the contents of the activities carried out by the law firm.

The client shall indemnify the law firm and hold it harmless against all claims of third parties, including all costs incurred by the law firm in connection therewith, which relate in any way to the activities performed for the client, except in the event of wilful misconduct or gross negligence on the part of the law firm.

9.      Invoices sent by the partnership must be paid in full within 21 days. The law firm is entitled, after the period in question elapses, to charge the client interest of 1% per month as compensation for loss of interest. The fee of the lawyers working in the office will be adjusted annually on the first January of every year.

When the client is a private client and the adjustment of the fee results in a modification of the originally agreed fee within a period of three months after acceptance of the instruction, the adjustment will take effect immediately after that period.

10.    In case an advance is charged, such advance shall be set off against the final invoice.

11.    Client files will be kept for a period of seven years after the file has been closed. After that the file will be destroyed.

12.    Van Boven advocaten is obliged to comply with the Money Laundering and Terrorist (Prevention) Act (Wwft). The client can never hold Van Boven advocaten liable for any consequences of making a report under the Wwft.

13.    The relationship between the law firm and the instructing client is governed by the laws of The Netherlands. Disputes shall be resolved exclusively by the competent court(s) in The Netherlands.

14.    These General Terms and Conditions are drafted in Dutch and in English. In the event of any difference in interpretation, the Dutch text prevails.