Aanpassing huurgarantie naar aanleiding van nieuwe WHOA wetgeving 

Aanpassing huurgarantie naar aanleiding van nieuwe WHOA wetgeving

Aanpassing huurgarantie naar aanleiding van nieuwe WHOA wetgeving

Sinds enige maanden hebben ondernemingen een nieuwe manier om schulden te saneren, te weten met het aanbieden van een onderhands schuldeisersakkoord op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Onderdeel van een WHOA-traject is dat wordt getoetst of schuldeisers bij het aangeboden akkoord beter of slechter af zijn dan bij een eventueel faillissement. Recentelijk deed de rechtbank Limburg hierover een voor verhuurders relevante uitspraak.

Een verhuurder had bij het aangaan van de huurovereenkomst een betalingsgarantie bedongen voor achterstallige huur, waarop een beroep kon worden gedaan in geval van faillissement van de huurder of surseance van betaling. Nadat de huurder een schuldeisersakkoord had aangeboden en de rechtbank verzocht om homologatie (goedkeuring) van dit akkoord, maakte de verhuurder bezwaar omdat hij bij een akkoord slechter af zou zijn dan bij faillissement. Zou de huurder failliet gaan, dan kon hij namelijk een beroep doen op de huurgarantie. Zou het schuldeisersakkoord worden gehomologeerd, dan zou hij slechts 3% van zijn vordering betaald krijgen en geen beroep kunnen doen op de garantie.

Hoewel het argument van de verhuurder op zichzelf juist was, wees de rechtbank het bezwaar af. Met de regel dat een schuldeiser bij een WHOA-akkoord niet slechter af moet zijn dan in faillissement is onder andere beoogd dat een schuldeiser tenminste dat deel van de waarde van de onderneming ontvangt dat hij in faillissement ook zou ontvangen. Volgens de rechtbank wordt daarbij alleen gekeken naar de waarde van het vermogen van de onderneming. Eventuele aanspraken van schuldeisers op derden (bijvoorbeeld een garantsteller) wordt daarbij niet meegenomen.

Dit betekent dat de huurgarantie, voor zover deze alleen kan worden ingeroepen in geval van faillissement van huurder of surseance van betaling, geen dekking biedt bij een gedwongen schuldeisersakkoord. Het is daarom voor verhuurders aan te raden om een beroep op de garantie ook mogelijk te maken als de huurder met succes een WHOA-traject doorloopt.

Mocht u hier vragen over hebben, dan leggen wij graag uit hoe de huurgarantie hierop kan worden aangepast.