Bedenktijd voor de koper én de verkoper van een woning

Bedenktijd voor de koper én de verkoper van een woning

Bedenktijd voor de koper én de verkoper van een woning

Een particuliere koper van een voor bewoning bestemde woning heeft op grond van de wet het recht om gedurende drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Voor een verkoper geldt deze wettelijke bedenktermijn niet. Het staat partijen echter wel vrij een bedenktermijn voor een verkoper af te spreken. Oneigenlijk gebruik van deze termijn is echter niet toegestaan, zo oordeelde recentelijk het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Verkopers lieten in de koopovereenkomst opnemen dat ook voor hen een bedenktijd van drie dagen gold na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De kopers gingen hiermee akkoord. Twee dagen na ondertekening maakten de verkopers gebruik van de bedenktermijn en ontbonden de koopovereenkomst. Later bleek dat de verkopers een beroep op de bedenktermijn hadden gedaan omdat zij een hoger bod hadden ontvangen.

De kopers vonden dat de verkopers zich niet hadden mogen beroepen op de bedenktermijn en maakten aanspraak op de in de koopovereenkomst opgenomen boete.

Het hof oordeelde dat de verkopers de bedenktermijn hadden misbruikt. De bedenktermijn was namelijk in de koopovereenkomst opgenomen, zodat de verkopers gebruik konden maken van dezelfde wettelijke bedenktijd als de kopers. De wettelijke bedenktijd is in de wet opgenomen als bescherming tegen ondoordachte, impulsieve beslissingen. Kopers mogen die bedenktijd in de regel niet gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld uit tactische overwegingen.

In dit geval maakten de verkopers gebruik van de bedenktermijn om te kiezen voor een hoger bod. Aangezien in dergelijke gevallen kopers geen beroep kunnen doen op de bedenktermijn en er was afgesproken dat voor de verkopers dezelfde bedenktermijn gold, kwam hen geen beroep op de bedenktermijn toe. Het hof oordeelde dat de verkopers hun bevoegdheid hadden misbruikt. De verkopers waren daarom de contractuele boete verschuldigd aan de kopers.

Kortom, het staat partijen vrij om in de koopovereenkomst een bedenktermijn ten behoeve van de verkoper op te nemen. Wees er echter van bewust dat een beroep op een dergelijk beding niet onder alle omstandigheden kan worden ingeroepen.