Fout in verkoopbrochure, makelaar aansprakelijk ondanks disclaimer?

Fout in verkoopbrochure, makelaar aansprakelijk ondanks disclaimer?

Fout in verkoopbrochure, makelaar aansprakelijk ondanks disclaimer?

Het gerechtshof Den Bosch oordeelde onlangs over de vraag of een verkoopmakelaar onrechtmatig had gehandeld jegens de koper van een woning door in de verkoopbrochure een te grote oppervlakte te noemen.

De feiten: de koper had in 2013 een woning gekocht. De verkopend makelaar was aangesloten bij beroepsvereniging VastgoedPro. VastgoedPro verplicht haar leden om woningen die zij aanbieden op te meten volgens de NEN 2580 meetinstructie. De verkoopbrochure vermeldde een woonoppervlakte van 105 m2, maar ook dat de indeling en afmetingen in werkelijkheid enigszins konden afwijken van de genoemde maten. Na het sluiten van de koopovereenkomst, maar voor de levering, kwam de koper er achter dat de oppervlakte slechts 88 m2 bedroeg. De koper nam de woning desondanks af, maar stelde schade te hebben geleden die de makelaar moest vergoeden. Deze schade was volgens de koper te begroten aan de hand van de prijs per m2.

In de daaropvolgende procedure erkende de makelaar een fout te hebben gemaakt, maar deed hij een beroep op de in de brochure, koopovereenkomst en leveringsakte opgenomen voorbehouden. Verder verweet de makelaar de koper geen eigen onderzoek te hebben uitgevoerd. Ook wierp hij de koper tegen dat deze de woning had afgenomen, terwijl hij al op de hoogte was van de kleinere oppervlakte.

Het hof stelde, onder verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2018, de koper in het gelijk. Een koper mag uitgaan van de juistheid van een door een makelaar verstrekte verkoopinformatie. Fouten in die informatie komen voor rekening en risico van de makelaar. Eigen onderzoek (waarvoor het hof overigens geen bijzondere aanleiding zag) kan dan niet van de koper worden verlangd. Dat de koper de woning uiteindelijk toch besloot af te nemen, ondanks de kleinere oppervlakte, kan hem ook niet worden tegenworpen. De koper zat toen immers vast aan de koopovereenkomst met de verkoper, aldus het hof. De makelaar had onrechtmatig gehandeld jegens de koper door onjuiste verkoopinformatie te verstrekken en was daarom gehouden de schade van de koper te vergoeden.

De schadeberekening op basis van de prijs per m2 vond het hof overigens wat kort door de bocht en voor die berekening werd een deskundige benoemd.

Kortom: makelaars dienen in te staan voor de juistheid en volledigheid van de door hen aan aspirantkopers of huurders te verstrekken informatie over de te verkopen of verhuren onroerende zaak. Het opnemen van een disclaimer met betrekking tot die informatie maakt dat niet anders.