Heeft AOW-er recht op transitievergoeding? 

Heeft AOW-er recht op transitievergoeding?

Heeft AOW-er recht op transitievergoeding?

In de WWZ is bepaald dat een werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd geen recht heeft op de transitievergoeding. Uit recente jurisprudentie van het Hof van Justitie (in een Deense zaak) kan worden afgeleid dat die regel mogelijk in strijd is met Europees recht.

De betreffende wetsbepaling is bij de totstandkoming uitvoerig in de Tweede Kamer besproken. De regering vond het toekennen van de transitievergoeding aan AOW-ers niet nodig en niet passen bij de zorgplicht die uitgaat van die transitievergoeding. De regering overwoog dat de uitsluiting van de transitievergoeding voor AOW-gerechtigden een noodzakelijk en passend middel dat een inbreuk op de Europese richtlijn inzake non-discriminatie rechtvaardigde.

Het gerechtshof Den Bosch stelt in een uitspraak van 2 februari 2017 de vraag of die overweging juist is. Als de uitsluiting een legitieme doelstelling en grondslag heeft, dan moet nog worden nagegaan of dit middel passend en noodzakelijk is om het doel te bereiken. Kort samengevat stelt het hof zich de vraag of de uitsluiting van het recht op transitievergoeding voor AOW-ers in strijd is met het Europees verbod op leeftijdsdiscriminatie. Het hof heeft de Hoge Raad een prejudiciële vraag voorgelegd. Op grond van Europese jurisprudentie is aannemelijk dat het uitsluiten van AOW-ers van de aanspraak op de transitievergoeding geen stand zal houden. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de beslissing van de Hoge Raad.