Hoge billijke vergoeding

Hoge billijke vergoeding

Hoge billijke vergoeding

De creatief directeur van een televisieproducent heeft bij de rechter met succes aanspraak gemaakt op een aanzienlijke billijke vergoeding. Hij vorderde ten eerste afwijzing van de door werkgever gevorderde ontbinding. Zou die ontbinding wel worden toegewezen, dan vorderde hij betaling van de transitievergoeding en een billijke vergoeding van € 2 miljoen. Deze laatste vergoeding was gebaseerd op het mislopen van een toekomstige winstdeling.

De zaak was het slot van een langslepend conflict over het functioneren van de werknemer, het verbetertraject, de ziekmelding en re-integratie. De werknemer voerde aan dat hij groot belang had bij handhaving van het dienstverband. De winstuitkering was immers afhankelijk van het bestaan van het dienstverband.

De werknemer was van mening dat hij was weggepest. Hij wilde echter in dienst blijven tot hij zijn toekomstige winstdeling zou ontvangen. De kantonrechter oordeelde eerst over de vraag of de ontbinding diende te worden toegewezen. Hij oordeelde daarover, in lijn met de Hoge Raad, dat een arbeidsovereenkomst ook kan worden ontbonden op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen als de oorzaak daarvan bij de werkgever ligt.

De kantonrechter stelde echter ook vast dat geen sprake was geweest van een verbetertraject en, na de ziekmelding, een re-integratietraject. Dat kwam de werkgever duur te staan. De kantonrechter oordeelde dat de theoretische kans van slagen van een verbetertraject 50% was geweest. Omdat de werknemer die kans had gemist, werd een billijke vergoeding toegewezen van € 1 miljoen. Daarnaast ontving de werknemer de gebruikelijke transitievergoeding.

De les uit deze zaak is dat als een werkgever meent dat een werknemer niet goed functioneert, het van belang is om daadwerkelijk een verbetertraject te starten. Slaagt een dergelijk traject niet, dan kan alsnog ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd. Wordt die ontbinding gevraagd zonder de juiste stappen vooraf te hebben gezet, dan kan dit leiden tot een flinke kostenpost, in dit geval een van € 1 miljoen.