Impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive op grote ondernemingen

Impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive op grote ondernemingen

Impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive op grote ondernemingen

Het is van belang dat ondernemers en bestuurders zich bewust zijn van de veranderingen in regelgeving op het gebied van corporate governance en duurzaamheid die van invloed kunnen zijn op hun onderneming. Een significante wijziging op dit gebied is de invoering van de Europese richtlijn (2022/2464) met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (ofwel de Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). De CSRD zal dit jaar worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet met als doel de transparantie en verantwoordingsplicht van ondernemingen op het gebied van duurzaamheid te vergroten.

Toepassingsgebied van de CSRD

De CSRD heeft betrekking op ondernemingen die als 'groot' worden beschouwd in de zin van het jaarrekeningenrecht. Volgens de huidige criteria moeten ondernemingen daarvoor voldoen aan twee van de volgende drie criteria: een gemiddelde jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro, een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro en meer dan 250 werknemers. Ondernemingen die aan deze criteria voldoen zijn vanaf het boekjaar 2025 verplicht om te rapporteren volgens de CSRD vereisten.

Verplichtingen onder de CSRD

De CSRD introduceert een reeks rapportageverplichtingen waaraan grote ondernemingen moeten voldoen. Ten eerste wordt verwacht dat zij uitgebreide duurzaamheidsinformatie opnemen in hun jaarverslag. Dit betreft niet alleen de impact van duurzaamheidsvereisten op de financiële prestaties van ondernemingen, maar ook de sociale en milieu-impact van hun activiteiten (de zogenaamde dubbele materialiteit). Ondernemingen moeten bovendien jaarlijks een duurzaamheidsverslag publiceren dat voldoet aan gestandaardiseerde rapportageformats. Verder legt de CSRD een verplichting op tot de naleving van bepaalde verslaggevingsnormen zoals de European Sustainability Reporting Standards. Dit is bedoeld om de consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie tussen verschillende ondernemingen te waarborgen.

Impact op ondernemingen

Voor grote ondernemingen betekent de implementatie van de CSRD een aanzienlijke verandering in hun rapportagepraktijk. Ze moeten niet alleen investeren in het verzamelen en analyseren van duurzaamheidsgegevens, maar ook in het trainen van personeel om aan de nieuwe rapportagestandaarden te voldoen. Dit kan leiden tot extra kosten en grote operationele uitdagingen.

CSRD biedt ook kansen voor het verbeteren van de reputatie van de onderneming en het aantrekken van investeerders die waarde hechten aan duurzaamheid. Het voldoen aan de CSRD vereisten zal ondernemingen stimuleren om duurzaamheid (nog) serieuzer te nemen en te integreren in hun kernactiviteiten. Dit kan leiden tot positieve effecten op zowel de samenleving als het milieu en uiteindelijk de langetermijnwaarde van de onderneming vergroten.

Tot slot

Grote ondernemingen dienen zich bewust te zijn van de verplichtingen en impact van de nieuwe CSRD richtlijn. Het is essentieel om dit jaar tijdig te beginnen met de voorbereidingen om te voldoen aan de CSRD vereisten in 2025 en zo een goede overgang naar de nieuwe rapportagestandaarden te waarborgen. Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben bij de implementatie van de CSRD vereisten in uw onderneming, dan staan wij graag tot uw beschikking.