Klokkenluidersregeling in de praktijk

Klokkenluidersregeling in de praktijk

Klokkenluidersregeling in de praktijk

De rechtbank Gelderland heeft op 11 januari 2023 een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van de klokkenluidersregeling, zoals opgenomen in artikel 7:658c BW. Dit artikel verbiedt het een werkgever om een werknemer te benadelen die te goeder trouw het vermoeden van een misstand meldt. Zo’n benadeling kan in vele vormen voorkomen. In deze casus ging het over het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  

Een werknemer van een bedrijf dat juridische diensten verleent ontving positieve beoordelingen. Desondanks werd haar arbeidsovereenkomst op het laatste moment niet verlengd. De werknemer meende dat dit voortvloeide uit de door haar geuite kritiek. Zij meende dat zij misstanden in het kader van de klokkenluidersregeling had gemeld en dat dit had geleid tot het niet voortzetten van de arbeidsverhouding.

De kantonrechter overwoog dat verlenging van het dienstverband in de lijn der verwachtingen lag, althans bij voldoende functioneren. Omdat de beoordelingen goed waren, had de werknemer voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogen verwachten.

Maar was de arbeidsovereenkomst niet verlengd vanwege de melding van misstanden door de werknemer? De kantonrechter was hier niet van overtuigd. De werknemer had de misstanden namelijk gemeld vier dagen nadat de werkgever had medegedeeld de arbeidsovereenkomst niet te willen voortzetten.

Ook kwam aan de orde de vraag of wel sprake was van (vermoeden van) een misstand in de zin van de klokkenluidersregeling. Een vereiste daarvoor is dat een maatschappelijk belang in het geding is, zoals bijvoorbeeld de veiligheid van personen. De melding van de werknemer ging met name over werkdruk en registratie van uren. De kantonrechter oordeelde dat dit geen misstand was met een maatschappelijk belang.

Al met al stond het de werkgever dus vrij om af te zien van verlenging van de arbeidsovereenkomst en werd hiermee niet gehandeld in strijd met de klokkenluidersregeling.

Deze zaak is beoordeeld nadat op 20 december 2022 de Wet bescherming klokkenluiders door de Tweede Kamer was aangenomen. Deze wet zal naar verwachting halverwege 2023 in werking treden en in principe alleen gelden voor organisaties met meer dan 50 werknemers en voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van:

- financiële diensten, producten en markten

- het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering

- burger luchtvaart

- maritieme arbeid en havenstaatcontrole

- offshore, olie en gasactiviteiten

Ondernemingen die onder deze wet vallen moeten dus een klokkenluidersregeling hebben. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het artikel ‘Wet bescherming klokkenluiders’ uit deze nieuwsbrief.