Nieuwe modelhuurovereenkomst verhuur winkelruimte

Nieuwe modelhuurovereenkomst verhuur winkelruimte

Nieuwe modelhuurovereenkomst verhuur winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een platform voor professionele vastgoedpartijen.

De ROZ heeft diverse standaard huurovereenkomsten voor de verhuur van onroerende zaken. Deze huurcontracten zijn geschreven met vooral het belang van de pandeigenaars in gedachten en worden dus doorgaans als verhuurdersvriendelijk aangemerkt.

De ROZ-contracten worden regelmatig aan de actualiteit aangepast. Dat is recent ook gebeurd met betrekking tot de huurovereenkomst winkelruimte. Dit modelhuurcontract wordt in de praktijk veel gebruikt voor winkelruimten, maar ook voor horeca en andere middenstandsbedrijfsruimte waarvoor artikel 7:290 BW e.v. gelden. Het oude standaardcontract dateerde alweer uit 2012. Een update was dus welkom.

Aan de Huurovereenkomst Winkelruimte zijn aanpassingen en toevoegingen gedaan met betrekking tot onder meer overheidsmaatregelen, openingstijden en verduurzaming van vastgoed. Verder is de rechtspraak sinds 2012 in de huurovereenkomst meegenomen en is voorzien in een regeling voor elektronische ondertekening, waarborgen van privacy en regelt het de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet voor de verhuur. Verder is nog in een aparte bijlage een bepaling over een omzet gerelateerde huurprijs opgenomen.

In verband met de coronacrisis zijn de nodige overheidsmaatregelen getroffen die het huurgenot van veel huurders hebben beperkt. De Hoge Raad oordeelde dat dit geen gebrek opleverde, maar wel reden was voor wijziging van huurovereenkomsten op grond van onvoorziene omstandigheden. In het nieuwe modelcontract is voor een dergelijke situatie geregeld dat verhuurder en huurder dan in overleg treden, maar dat zolang er geen andere afspraken zijn gemaakt, de betalingsverplichting van huurder gewoon doorloopt.

Verduurzaming van vastgoed is een ander actueel thema. Het huurcontract uit 2012 kende hiervoor een korte en vrijblijvende regeling. Nu is er een meer uitgebreide bepaling opgenomen. Het op voorhand maken van afspraken over duurzaamheid en verduurzaming is het uitgangspunt. Die afspraken worden opgenomen in een speciale bijlage.

Verder regelt het modelcontract (alvast) hoe om te gaan met overheidseisen aan de energieprestatie van gebouwen. Ook worden alvast de rechten en plichten verdeeld voor wanneer die energieprestatie eisen strenger worden, zoals dat eerder dit jaar is gebeurd voor kantoorruimte. Worden die eisen aangescherpt tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, dan treden verhuurder en huurder in overleg over de te nemen maatregelen. De kosten van eventuele bouwkundige aanpassingen komen in beginsel voor rekening van de huurder. Zijn het wijzigingen aan het casco van het gehuurde, dan komen die kosten voor rekening van de verhuurder. Heeft de huurder voordeel van door de verhuurder aangebrachte wijzigingen (lagere energielasten), dan kan dit leiden tot aanpassing van de huurprijs.

Vanwege de per 2022 geldende nieuwe Winkeltijdenwet is een artikel over openingstijden in de huurovereenkomst toegevoegd. Het vorige model regelde dit in de algemene bepalingen. 

Het nieuwe model bevat de mogelijkheid om expliciet de openingstijden te vermelden. De huurder stemt daar dan uitdrukkelijk mee in, zoals de Winkeltijdenwet voorschrijft. Zo is ook duidelijk dat de exploitatieverplichting voor de huurder alleen binnen deze openingstijden geldt.

Het vernieuwde modelhuurcontract voor winkelruimte is gepubliceerd op de website van de ROZ.

Heeft u vragen over het nieuwe modelhuurcontract of verhuur van winkelruimte of horecaruimte, neemt u dan gerust contact op met onze advocaten vastgoedrecht.