Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingswet

Het Omgevingsrecht heeft betrekking op alle wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke omgeving waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het ziet dus op ruimtelijke ordening, water, milieu, bouwen en natuurbescherming en beoogt het evenwicht te bewaren tussen het benutten en het beschermen van de leefomgeving.

Tot nu toe zijn er op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu veel losse wetten en regels per deelgebied. De Omgevingswet zal het overgrote deel van de lappendeken gaan vervangen. De Omgevingswet zal de regels in één wettelijk kader vatten en geldt voor alles wat met 'de fysieke leefomgeving' te maken heeft. De Omgevingswet werkt met een (digitaal) loket en zou tot een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht moeten leiden en tot kortere procedures. Het zou makkelijker moeten worden om projecten te starten voor bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijfsterreinen, de bouw van windmolens of realisatie van zonneparken. In plaats van de huidige circa 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen komen er om en nabij 400 omgevingsplannen.

De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet. De inwerkingtreding is herhaaldelijk uitgesteld. Een belangrijk punt van zorg was of het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSL), dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt en bestaande systemen zoals het Omgevingsloket en ruimtelijkeplannen.nl moet vervangen, wel goed zou werken.

Begin maart 2023 is door de Eerste Kamer echter alsnog ingestemd met inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024. Of het DSO dan daadwerkelijk goed werkt, zal in de praktijk blijken.

Heeft u vragen over omgevingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht of milieurecht, neemt u dan gerust contact op met onze advocaten vastgoedrecht.