Oplevering gehuurde bij einde huur 

Oplevering gehuurde bij einde huur

Oplevering gehuurde bij einde huur

Bij het einde van een huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde weer ter beschikking te stellen aan de verhuurder in de staat zoals die was bij de start van de huurperiode. Levert de huurder het gehuurde niet in de vereiste staat op, dan is hij direct in verzuim. De verhuurder heeft dan recht op schadevergoeding. Dit geldt voor de verhuur van woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte.

In de praktijk is een voorinspectie gebruikelijk, zodat de huurder weet wat bij de oplevering van hem wordt verwacht. Vaak zetten partijen naar aanleiding van de voorinspectie hun nadere afspraken over de oplevering op papier. De vraag is wat nu de status is van zo’n voorinspectierapport, zeker wanneer de huurovereenkomst bepaalt dat het gehuurde zonder gebreken moet worden opgeleverd (zoals in de ROZ-standaarovereenkomsten). Deze vraag stond centraal in een recente zaak bij de Maastrichtse kantonrechter.

Wat speelde er? De huurder had in de door hem gehuurde bedrijfsruimte de elektrotechnische installatie laten vervangen en uitbreiden. Dat was kennelijk gebeurd door een Belgische electricien en de installatie voldeed niet aan de Nederlandse normen. De huur liep af en partijen voerden een voorinspectie uit. Er werd een inspectierapport opgemaakt, maar daarin werden geen gebreken aan de installatie vermeld. Wel werden de nodige andere werkzaamheden genoemd die de huurder nog moest uitvoeren. In het eindinspectierapport werd genoteerd dat de in het voorinspectierapport genoemde werkzaamheden waren uitgevoerd.

Na oplevering bleek de elektrotechnische installatie niet aan de geldende normen te voldoen. De verhuurder wilde de herstelkosten verhalen op de voormalige huurder. Hij hield de borgsom in en vorderde schadevergoeding. De huurder beriep zich op het voorinspectie- en eindinspectierapport en stelde dat hij aan zijn verplichtingen had voldaan.

De kantonrechter was het met de huurder eens en oordeelde dat de huurder erop mocht vertrouwen aan zijn verplichtingen te hebben voldaan door het uitvoeren van de bij de voorinspectie overeengekomen werkzaamheden. De verhuurder kon de huurder dus niet aansprakelijk stellen voor gebreken die reeds bij de voorinspectie bestonden en waarneembaar waren. In dit geval had een deskundige de gebreken aan de installatie vrij gemakkelijk kunnen constateren.

De verhuurder had ervoor moeten zorgen dat de voorinspectie nauwkeurig geschiedde en had daarbij – indien nodig – een deskundige kunnen inschakelen. Nu hij dat niet had gedaan, was hij gehouden aan de voor- en eindinspectierapporten. De verhuurder diende de borgsom terug te betalen en de kosten voor het herstel van de installatie zelf te dragen.

Kortom, wanneer het einde van de huur in zicht is, is het raadzaam een voorinspectie uit te voeren. Is er sprake van technische installaties, dan is het verstandig (ook) een technisch deskundige in te schakelen. Vermeld de afspraken over herstelwerkzaamheden duidelijk en maak, als niet duidelijk is of technische installaties in orde zijn, zonodig een voorbehoud.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten bij oplevering van het gehuurde, of andere vragen over huurovereenkomsten, neemt u dan gerust contact op met een van onze huurrechtadvocaten.