Re-integratie na ziekte en transitievergoeding 

Re-integratie na ziekte en transitievergoeding

Re-integratie na ziekte en transitievergoeding

De rechtbank Amsterdam deed recentelijk uitspraak in een zaak van een werknemer die arbeidsongeschikt was geworden voor zijn oorspronkelijke functie en een andere functie kreeg aangeboden voor minder uur. Aan de orde kwam de vraag of de werknemer recht had op een transitievergoeding over het verschil in fte tussen de oude en de nieuwe functie.

De werknemer in kwestie betrof een leraar die fulltime (1fte) werkte. Nadat hij arbeidsongeschikt was geworden en de loondoorbetalingsplicht was afgelopen, zegde de werkgever ontslag aan en stelde hem vervolgens aan in een andere passende functie als medewerker kwaliteitszorg. De nieuwe functie had een omvang van 0,4 fte. Daarmee verviel voor hem aldus 0,6 fte. De werknemer stemde niet in met deze gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever de transitievergoeding over dat gedeelte zou betalen.

De werkgever weigerde de transitievergoeding en de werknemer stelde dit bij de kantonrechter aan de orde. De kantonrechter wees het verzoek tot betaling van de transitievergoeding toe voor het gedeelte van de verloren 0,6 fte. De werknemer zou immers op zoek moeten naar werk voor de verloren 0,6 fte en had om die reden baat bij de transitievergoeding. Het ging om een bedrag van € 50.000,--.

In een andere zaak eerder dit jaar wees het gerechtshof Amsterdam de transitievergoeding af. De zaak was vergelijkbaar, maar de gang van zaken was anders. Werkgever en werknemer hadden in nauw overleg overeenstemming bereikt over het beperken van de arbeidsduur tot 0,55 fte aan passend werk. Dat was ook de maximale arbeidsduur waartoe de werknemer op medische gronden in staat was. Gezien de bereikte overeenstemming oordeelde het gerechtshof Amsterdam in die zaak dat geen sprake was van de bedoeling om een einde te maken aan de arbeidsrelatie in de zin van artikel 7:673 BW, welk artikel de transitievergoeding regelt.

Of na succesvolle re-integratie een transitievergoeding verschuldigd is, hangt dus af van de exacte feiten van de zaak. Het is voor werkgevers van belang om hierbij de juiste stappen te zetten.