Schade staat voor 80% vast, is dat voldoende?

Schade staat voor 80% vast, is dat voldoende?

Schade staat voor 80% vast, is dat voldoende?

Indien een partij schade vordert van een andere partij, dan moet de eisende partij bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de wederpartij. In een zaak waar het Gerechtshof Den Bosch over besliste stond voor 80% vast dat de schade was veroorzaakt door de wederpartij. Het hof vond dat niet voldoende om de wederpartij te veroordelen. 

Wat speelde in deze zaak? Een opdrachtgever had aan de hoofdaannemer opdracht gegeven een silopark te realiseren. De hoofdaannemer gaf vervolgens een onderaannemer opdracht om diverse mixers voor de silo’s te leveren en te monteren. Twee maanden na de oplevering bezweek één van de silo’s, raakten twee andere silo’s beschadigd en stroomde kunstmestvloeistof in de aanliggende haven. De opdrachtgever stelde de hoofdaannemer aansprakelijk voor de schade, waarna de hoofdaannemer de onderaannemer aansprakelijk stelde. Volgens de hoofdaannemer was het instorten van de silo veroorzaakt door een fout van de onderaannemer.

De door de rechter benoemde deskundige deed onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van de silo. Hij concludeerde dat dit met een waarschijnlijkheid van 80% was veroorzaakt door een fout van de onderaannemer.

Het hof overwoog dat voor het leveren van bewijs absolute zekerheid niet is vereist en dat voldoende is dat een redelijke mate van waarschijnlijkheid wordt verschaft van de juistheid van de te bewijzen stelling. Het hof vond echter dat 80% waarschijnlijkheid niet voldoende was. Volgens het hof bleef daardoor onzekerheid bestaan over de schade-oorzaak, omdat er 20% kans was dat de oorzaak van de schade niet bij de onderaannemer lag. De vordering tegen de onderaannemer werd afgewezen.

Een partij die schade vordert van een andere partij dient zijn bewijzen goed op orde te hebben. Elke onduidelijkheid over de oorzaak van de schade kan hem duur komen te staan. Het loont daarom om in geval van schade zo snel mogelijk actie te ondernemen en de schade-oorzaken te onderzoeken en vast te leggen. Hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe lastiger het vaak is om de oorzaak aan te tonen. Uit deze zaak blijkt dat dit grote gevolgen kan hebben.