Schuldsanering buiten faillissement – de WHOA

Schuldsanering buiten faillissement – de WHOA

Schuldsanering buiten faillissement – de WHOA

Sinds 1 januari 2021 biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord bedrijven en ondernemingen in zwaar weer de mogelijkheid om buiten faillissement schulden te saneren. Het doel van deze wet (in het kort: de WHOA) is het behoud van de waarde van ondernemingen in het belang van de schuldeisers en andere betrokkenen.

dwangakkoord

De WHOA biedt de mogelijkheid om schuldeisers te dwingen om mee te werken aan schuldeisersakkoord. In de regel zal dat met name nuttig zijn bij ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar door bijzondere omstandigheden of specifieke zwaardrukkende verplichtingen failliet dreigen te gaan. De coronacrisis is daar het voorbeeld bij uitstek van dergelijke omstandigheden en de WHOA zou een mooie oplossing kunnen bieden voor ondernemingen en ondernemers die door die crisis in de problemen zijn gekomen.

de gevolgen

De gevolgen van de WHOA kunnen verstrekkend zijn. Zo kunnen niet alleen crediteuren worden gedwongen tot het doen van afstand van een deel van hun vorderingen, maar kunnen ook de rechten van aandeelhouders worden beperkt, bijvoorbeeld in het kader van omzetting van schulden in aandelenkapitaal (een zogenaamde debt-for-equity swap). Ook kan een wijziging worden afgedwongen van bijvoorbeeld zwaar drukkende (duur)overeenkomsten.

indeling in klassen

Een van de bijzondere onderdelen van de WHOA is dat schuldeisers kunnen worden ingedeeld in verschillende klassen. Als binnen een klasse voldoende schuldeisers voor het akkoord stemmen, kan het akkoord al worden voorgelegd aan de rechtbank voor bekrachtiging (homologatie). Wordt het akkoord bekrachtigd, dan zijn vervolgens alle schuldeisers gebonden, ook de schuldeisers uit andere klassen. De rechtbank zal daarbij de belangen van alle betrokkenen meewegen en waken voor misbruik.

observator en herstructureringsdeskundige

De WHOA introduceert twee nieuwe soorten functionarissen, de observator en de herstructureringsdeskundige. De observator heeft een toezichthoudende rol en houdt de belangen van de schuldeisers in het oog. De herstructureringsdeskundige heeft een actievere rol, te weten het actief tot stand brengen van het akkoord.

openbare of besloten procedure

De WHOA kent een besloten en een openbare akkoordprocedure. De keuze hiervoor zal strategisch zijn. Opening van een akkoordprocedure kan plaatsvinden op verzoek van de schuldenaar zelf, maar ook op verzoek van een schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Als anderen dan de schuldenaar zelf een procedure willen starten, kan dit alleen door een verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige.

stand van zaken

Inmiddels zijn de eerste procedures gestart en heeft de eerste bekrachtiging van een akkoord plaatsgevonden. Daaruit volgt dat de rechtbank kritisch is op aanvragers, maar dat bij een gedegen voorbereiding en zorgvuldig proces de WHOA mooie kansen biedt om ondernemingen te redden die in de kern gezond zijn, maar toch dreigen failliet te gaan.

surseance van betaling

Het wordt vaak vergeten, maar het tot stand brengen van een dwangakkoord is ook goed mogelijk vanuit een surséance van betaling. Net als bij de WHOA is een goede voorbereiding daarbij van groot belang.

vragen?

Heeft u vragen over de mogelijkheden die de WHOA biedt aan uw eigen onderneming of aan uw schuldeisers, dan staan onze advocaten Folkert Hiemstra en Jan de Meester u graag te woord.