Tijdelijke verhuur woonruimte: meer mogelijkheden per 1 juli 2016 

Tijdelijke verhuur woonruimte: meer mogelijkheden per 1 juli 2016

Tijdelijke verhuur woonruimte: meer mogelijkheden per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht. Met de wet verandert het nodige voor verhuurders van woonruimte. Naast een aangepaste regeling voor woonruimtehuurprijzen zorgt de wet voor een flinke uitbreiding van de mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren van woonruimte. 

Huurders van woonruimte hebben veel huurbescherming. Voor een verhuurder is het bepaald niet gemakkelijk om de huurovereenkomst te beëindigen, ook niet na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. Ook kan de huurprijs voor een woning slechts beperkt worden aangepast. Deze ‘reguliere woonruimteverhuur’ is de standaard.

Verhuurders willen echter lang niet altijd woonruimte voor lange tijd verhuren, met alle bijbehorende bescherming voor de huurder. Nu bestond al een beperkt aantal wettelijke uitzonderingen, waardoor een woning toch tijdelijk kan worden verhuurd, zonder dat volledige huurbescherming gold. De nieuwe wet verruimt de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verregaand.

De belangrijkste wijziging is dat de nieuwe regeling het mogelijk maakt dat er huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte voor twee jaar of korter kunnen worden afgesloten, zonder dat de huurder aanspraak krijgt op huurbescherming. Bij onzelfstandige woonruimte geldt zelfs een periode van maximaal vijf jaar. Overigens heeft de huurder ook bij zo’n tijdelijke huurovereenkomst huurprijsbescherming.

Eindigt de afgesproken huurtermijn, dan eindigt de huurovereenkomst zonder dat opzegging noodzakelijk is. De verhuurder moet wel de huurder uiterlijk een maand en maximaal drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst schriftelijk melden dat de huur op de afgesproken datum eindigt. Is de kennisgeving tijdig verzonden, dan eindigt de huurovereenkomst en moet de huurder de woning ontruimen. Wordt die kennisgeving niet tijdig verstuurd, dan zal na afloop van de afgesproken termijn alsnog een ‘reguliere’ huurovereenkomst, met alle bijbehorende huurbescherming ontstaan. De verhuurder kan met dezelfde huurder slechts éénmaal zo’n tijdelijk huurcontract sluiten. Een tweede huurcontract geldt van rechtswege als een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook wanneer de huurder na het verstrijken van de termijn in de woning blijft wonen en de verhuurder dat toestaat.

Woningcorporaties mogen voor hun ‘DAEB-woningen’ (de sociale huurwoningen) alleen in bepaalde door de minister aangewezen gevallen tijdelijk verhuren. Denk dan aan tussenwoningen ingeval van renovatieprojecten, noodopvang, laatste-kans-overeenkomsten na overlast, begeleide woonvormen, etc.

Buiten de huurovereenkomst voor korte duur blijven de oude mogelijkheden bestaan, met op enkele punten een verruiming. Bij doelgroepenverhuur worden aan de reeds bestaande categorieën bejaarden, studenten en gehandicapten de categorieën jongeren/starters (18-28 jaar), promovendi, en gezinnen van acht of meer personen toegevoegd. Verder wordt verhuur onder de Leegstandswet ook mogelijk voor te koop staande huurwoningen. Tussenhuur met diplomatenclausule is voortaan mogelijk aan meerdere opvolgende huurders. 

De nieuwe wet zal niet gelden voor reeds bestaande huurcontracten. Daarvoor blijft de bestaande regelgeving gelden.

Neemt u bij vragen over tijdelijke verhuur of andere huurrechtelijke kwesties gerust contact op met onze specialisten huurrecht en vastgoedrecht.