Verhaalsbeding voor bestuurlijke boetes

Verhaalsbeding voor bestuurlijke boetes

Verhaalsbeding voor bestuurlijke boetes

Mag een aannemer bestuurlijke boetes wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) contractueel doorleggen op zijn onderaannemer? De Hoge Raad staat dit toe.

Eind december vorig jaar wees de Hoge Raad namelijk een arrest over een contractueel verhaalsbeding voor bestuurlijke boetes. Een hoofdaannemer had met zijn onderaannemer afgesproken dat hij boetes die hij zou krijgen wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen zou kunnen verhalen op de betreffende onderaannemer. De vraag was of dit was toegestaan. Een dergelijk verhaalsbeding doet immers afbreuk aan de beoogde afschrikwekkende werking van de boetebepaling.

De Hoge Raad oordeelde dat het verhaalsbeding in de onderhavige situatie was toegestaan. Daarbij achtte hij van belang dat de hoofdaannemer ook zelf aansprakelijk bleef voor de boetes en dat het verhaalsbeding bedoeld was voor de situatie waarin de onderaannemer op wie verhaal werd gezocht ook degene was die het personeel feitelijk te werk stelde.

Een verhaalsbeding voor bestuurlijke boetes kan wel nietig zijn als het oogmerk van het beding is om het incasseren van boetes te frustreren of een partij te vrijwaren ingeval van opzet of grove schuld. In de onderhavige zaak was daar echter geen sprake van.

Het arrest is niet alleen interessant met betrekking tot de specifieke casus van een verhaalsbeding voor boetes onder de Wet arbeid vreemdelingen. De redenering van de Hoge Raad kan ook breder worden getrokken naar andere gevallen van bestuursrechtelijke boetes die aan een keten van partijen kan worden opgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan opgelegde boetes wegens mededingingsrechtelijke inbreuken.

Voor partijen die gebruik maken van een verhaalsbeding volgen uit het arrest twee belangrijke zaken. Ten eerste moet het doel en de strekking van de wet op grond waarvan de boete kan worden opgelegd niet worden ondermijnd. Daarnaast moet het verhaalsbeding expliciet worden opgenomen in de overeenkomsten met de andere partijen in de keten.

Hebt u een vraag over een Wav-boete of bouwcontracten, neemt u dan gerust contact op met een van onze specialisten ondernemingsrecht of vastgoedrecht