Verzenden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar privé e-mailadres komt werknemer duur te staan 

Verzenden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar privé e-mailadres komt werknemer duur te staan

Verzenden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar privé e-mailadres komt werknemer duur te staan

In een dienstverband dat bijna 20 jaar had geduurd kwam het tussen werkneemster en werkgever tot een conflict. Op zeker moment besloot de werkneemster om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te sturen naar haar eigen privé e-mailadres en het e-mailadres van haar zus. Toen de werkgever dat ontdekte, verzocht hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever vond het handelen ernstig verwijtbaar en meende dat de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord was geraakt.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst niet op grond van ernstig verwijtbaar handelen, maar wel op grond van de verstoorde arbeidsverhouding. Daarbij kende de kantonrechter een transitievergoeding toe van ruim € 20.000,--.

De werkgever ging in hoger beroep bij het hof ’s-Hertogenbosch. Het hof kwam tot een geheel ander oordeel. Volgens het hof was er geen redelijke grond om de betreffende gegevens naar haar eigen privé e-mailadres en dat van haar zus te sturen. De werknemer kon daar ook geen plausibele verklaring voor geven.

Het hof meende dat de werkneemster in strijd had gehandeld met de in de arbeidsovereenkomst opgelegde geheimhoudingsplicht. Door het versturen van de informatie naar het privé e-mailadres en naar dat van haar zuster had de werkneemster naar het oordeel van het hof verwijtbaar gehandeld. Het hof wees alsnog de transitievergoeding af.  

De uitspraak toont aan dat werknemers hun geheimhoudingsplicht in het kader van de arbeidsovereenkomst serieus moeten nemen. Als zij zonder verklaarbare of begrijpelijke reden opzettelijk vertrouwelijke bedrijfsgegevens buiten de onderneming brengen, kan dat leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een transitievergoeding.