WHOA-traject, hoe kan een schuldeiser zich tegen een aangeboden akkoord verzetten?

WHOA-traject, hoe kan een schuldeiser zich tegen een aangeboden akkoord verzetten?

WHOA-traject, hoe kan een schuldeiser zich tegen een aangeboden akkoord verzetten?

Op 1 januari 2021 werd de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ingevoerd. Op grond van die wet kan een schuldenaar aan zijn schuldeisers een akkoord aanbieden. Als één klasse van de schuldeisers voor het akkoord heeft gestemd, kan het aangeboden akkoord ook dwingend worden opgelegd aan de klassen van schuldeisers die tegen stemmen. Als een crediteur zich daartegen wil verzetten, moet hij erg goed op de korte termijnen letten. Is hij te laat dan is de beurt voorbij. Dat kan grote gevolgen hebben.

Waar moet een crediteur dan op letten?

Reageer ten eerste tijdig en binnen de termijn op het aangeboden akkoord. Die termijn moet minimaal acht dagen zijn en kan dus erg kort zijn. De praktijk leert dat het tijd kost om het aanbod van de schuldenaar goed te bestuderen en te kunnen beoordelen.

Breng bezwaren of kritiek voor de einddatum van de stemming over het akkoord binnen de termijn schriftelijk onder de aandacht van de schuldenaar. Zorg daarbij zo volledig mogelijk te zijn.

Vaak wordt over het hoofd gezien dat de wet de eis stelt dat aan MKB-crediteuren minimaal 20% van hun vordering moet worden aangeboden. Wijs ook daar dus op als dit niet gebeurt.

Neem vervolgens in overweging om bij de rechtbank tijdig (namelijk voor de mondelinge behandeling) een verzoekschrift tot afwijzing van het akkoord in te dienen. In dat verzoekschrift kunnen dan de in de wet genoemde afwijzingsgronden worden toegelicht indien daar aanleiding toe bestaat.

Een WHOA-traject kan een heel nuttig instrument zijn om een onderneming in financiële problemen te redden. Een goede voorbereiding is noodzakelijk en in dat geval maakt een WHOA-traject een goede kans van slagen en kan in een korte tijdsspanne een onderneming worden gered. Die korte tijdsspanne betekent echter ook dat schuldeisers alert moeten zijn en snel en volledig moeten reageren als zij bezwaren hebben tegen het aangeboden akkoord. Wil een schuldeiser zich verzetten dan zijn de hiervoor genoemde punten van groot belang.