Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik vaker mogelijk 

Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik vaker mogelijk

Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik vaker mogelijk

In een eerder nieuwsbericht meldden wij al dat de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte per 1 juli 2016 zijn verruimd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt. Die wet kent ook een nieuwe en ruimere regeling voor doelgroepenverhuur. 

Het uitgangspunt bij doelgroepenverhuur is dat, wanneer een woning gebouwd of beschikbaar wordt gesteld voor een bepaalde doelgroep, die woning uit het oogpunt van efficiënt gebruik van woonruimte beschikbaar moet blijven voor die doelgroep. Behoort de huurder niet langer tot de doelgroep, dan kan de verhuurder de huur opzeggen met een beroep op dringend eigen gebruik. De woning komt dan weer beschikbaar voor een nieuwe huurder die wel tot de doelgroep behoort. Voor 1 juli jl. gold die regeling voor woningen bestemd voor gehandicapten, ouderen en studentenhuisvesting. De nieuwe wet breidt het aantal doelgroepen uit met drie nieuwe categorieën: jongeren, promovendi en grote gezinnen.

De doelgroep jongeren betreft personen tussen 18 en 27 jaar. De huurovereenkomst voor jongeren kan worden opgezegd op het moment dat de jongere de woning vijf jaar heeft bewoond op de grond dat de woning weer beschikbaar moet komen voor de doelgroep. De huurperiode kan in onderling overleg met twee jaar worden verlengd. In de huurovereenkomst dient vermeld te staan dat de woning bestemd is voor huisvesting van jongeren en dat de woning na beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan jongeren zal worden verhuurd. Studenten en promovendi worden met jongeren gelijkgesteld. Bij de huuropzegging hoeft de verhuurder niet aan te tonen dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen. Wel kan de rechter, wanneer hij een beëindigingsvordering toewijst, een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten toekennen.

Verder bevat de wet een speciale regeling voor grote gezinnen (een gezin van in beginsel acht personen of meer). In veel steden is slechts een beperkt aantal (sociale) huurwoningen beschikbaar voor grote gezinnen. Woningcorporaties willen daar doorgaans zuinig mee omgaan. Een woning voor grote gezinnen moet beschikbaar kunnen komen voor een ander groot gezin, wanneer het gezin dat al in de woning woont kleiner wordt, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uitgaan. Als de omvang van het huishouden is terugloopt naar minder dan vijf personen behoort het gezin niet meer tot de doelgroep. Een verhuurder mag jaarlijks vragen of het gezin nog aan de vereiste voldoet.  Is dat niet meer het geval, of antwoordt de huurder niet of niet tijdig, dan kan de verhuurder de huur opzeggen ten behoeve van een ander groot gezin. Ook hier geldt dat de huurovereenkomst moet vermelden dat de woning bestemd is voor de doelgroep en na beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan een groot gezin zal worden verhuurd. Bij huurovereenkomsten voor grote gezinnen en de opzegging dient de verhuurder wel aan te tonen dat de huurder en zijn gezin andere passende woonruimte kunnen krijgen.

Hebt u een vraag over doelgroepenverhuur neemt u dan gerust contact op met onze advocaten huurrecht en vastgoedrecht.