Opzegging huurovereenkomst winkelruimte rechtsgeldig? 

Opzegging huurovereenkomst winkelruimte rechtsgeldig?

Opzegging huurovereenkomst winkelruimte rechtsgeldig?

Wil een huurder de huur beëindigen, dan moet hij tijdig opzeggen. De meeste huurcontracten melden dat een opzegging kan worden gedaan tegen het einde van de lopende contractstermijn en dat de opzegging schriftelijk moet gebeuren per aangetekende brief of deurwaardersexploot.

De opzegging wordt echter lang niet altijd tijdig gedaan of op de voorgeschreven manier. Soms laten partijen het erbij, maar soms gaat een verhuurder op zijn strepen staan. Wat geldt dan? Daar is redelijk veel rechtspraak over. Wij schreven daar al eerder over. Recent deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een geschil over opzegging van een huurovereenkomst.

Een huurder stelde dat de huur mondeling was opgezegd. De verhuurder betwistte de opzegging en vorderde achterstallige huur. Nadat de kantonrechter de vordering van de verhuurder afwees, kreeg de verhuurder bij het hof wel gelijk. Het hof overwoog dat uitgangspunt is dat de contractuele afspraken moeten worden nageleefd. Wordt schriftelijke opzegging voorgeschreven, dan dient opzegging ook schriftelijk plaats te vinden. Het hof brengt wel een nuance aan. Het overweegt dat, ook als de huur niet schriftelijk is opgezegd, de huuropzegging toch geldig kan zijn als voor de verhuurder duidelijk is (a) dat de huurder de huur wil beëindigen, (b) per wanneer hij deze wil beëindigen en (c) dat de huur ook daadwerkelijk wordt opgezegd. Oftewel, in principe is ook een mondelinge opzegging mogelijk.

Dat hielp de huurder in kwestie niet. Het hof oordeelde namelijk dat uit de afgenomen getuigenverklaringen niet bleek dat de huurder ondubbelzinnig de huur had opgezegd. De huurder had slechts gemeld dat het slecht ging met de winkel en dat hij ermee wilde stoppen. Het hof vond dat onvoldoende om vast te stellen dat de huur was opgezegd.

De uitkomst is niet opzienbarend. Voor de huurpraktijk is de door het hof gemaakte nuancering echter wel interessant. Hieruit volgt dat mondelinge opzegging van de huur in beginsel mogelijk is, ook als de huurovereenkomst schriftelijke opzegging voorschrijft. Voorwaarde is wel dat de opzegging glashelder is en kan worden bewezen.

Vanzelfsprekend raden wij aan om huurovereenkomsten altijd schriftelijk op te zeggen. Is dat om wat voor reden dan ook niet gebeurd, dan is de zaak voor de huurder echter niet altijd verloren.

Vragen over beëindiging van huurovereenkomsten? Neemt u gerust contact met ons op.